fbpx

Algemene Voorwaarden Gebruik Platform Catena Power B.V.

Artikel 1 – DEFINITIES

 

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletter geschreven definities de navolgende betekenis, ongeacht of deze in meervoud of enkelvoud worden gebruikt.

 

1.1 AFM: Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl).

1.2 Account: een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee de Gebruiker toegang heeft tot het Platform.

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden (AV).

1.4 Catena Power: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Catena Power B.V., zijnde de uitgevende instelling van de Obligatie Lening.

1.5 Data: alle gegevens en content, van wat voor aard dan ook, geleverd of verkregen door Gebruiker via het Platform.

1.6 Informatiedocument: het informatiedocument waarin verschillende aspecten van de Investering zijn beschreven.

1.7 Gebruiker: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die gebruik maakt van het Platform en/of daarvoor een Account heeft en/of gebruik maakt van de diensten die daarop worden aangeboden.

1.8 Informatie Memorandum: format van de AFM van het memorandum inschrijving Obligatielening ter financiering van de Objecten.

1.9 Investering: de investering die Gebruiker doet door aankoop van Obligaties via het Platform.

1.10 Objecten: de door (de hierna te definiëren) Catena Power direct of indirect te financieren ondernemingen.

1.11 Obligatie: een niet in een fysiek stuk belichaamd schuldbewijs, dat door Catena Power is uitgegeven via het Platform.

1.12 Obligatie Lening: de geldlening die Catena Power uitgeeft door middel van Obligaties, in overeenstemming met de Obligatieovereenkomst.

1.13 Obligatie Overeenkomst: de overeenkomst waaruit de voorwaarden met betrekking tot de uitgifte van één of meer Obligatie Lening door Catena Power blijkt.

1.14 Platform: de online-omgeving van Catena Power met inlog portaal, waar de Obligatie Lening wordt aangeboden, gebaseerd op blockchain technologie.

1.15 Obligatie Token (tevens PWR Token): de door Catena Power na de Investering aan Gebruiker te verstrekken token, die de juridische kenmerken van de Obligatie belichaamt.

 

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Catena Power en iedere (natuurlijke- of rechtspersoon) gebruiker van het Platform. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op al het gebruik van het Platform. Door het aanmaken van een Account, aanvaardt Gebruiker deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn tevens online te vinden op de website https://catenapower.com/voorwaarden

 

2.2 Als enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

 

2.3 Als op enige bepaling in de Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen, met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte, zoveel mogelijk in stand blijft.

 

Artikel 3 – GEBRUIK VAN HET PLATFORM

 

3.1 Gebruiker dient voor het gebruik van het Platform woonachtig of gevestigd te zijn in Nederland, de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt en handelingsbekwaam te zijn.

 

3.2 Gebruiker dient bij het gebruik van het Platform de geldende Nederlandse en andere toepasselijke wet- en regelgeving in acht te nemen.

 

3.3 Gebruiker mag het Platform op geen enkele wijze gebruiken voor het verspreiden van virussen, malware, spyware, ongewenste reclame, foute en/of misleidende informatie of strafbare Data.

 

3.4 Gebruiker mag op het Platform geen gebruik maken van software, codes of andere scripts waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze schadelijk zijn voor het Platform of anderen.

 

3.5 Gebruiker mag geen Account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders. Gebruiker mag evenmin gebruik maken van onjuiste of onvolledige gegevens voor het gebruik van het Account. Indien de voor het Platform relevante gegevens van Gebruiker wijzigen, dan dient Gebruiker deze wijziging per ommegaande door te voeren op het Platform.

 

3.6 Het Account is strikt persoonlijk. Indien Gebruiker weet of het vermoeden heeft dat zijn Account gegevens bij een derde bekend zijn, dient hij onmiddellijk passende maatregelen te nemen en Catena Power in kennis te stellen van het vermoede ongeautoriseerde gebruik van het Account.

 

3.7 Indien gedurende een periode van 180 dagen er niet is ingelogd op het Account, dan behoudt Catena Power zich het recht voor om het Account te verwijderen. Verwijdering vindt niet plaats voordat Gebruiker op de hoogte is gesteld van het voornemen tot verwijdering van het Account.

 

3.8 Catena Power is gerechtigd om zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele of technische wijzigingen aan te brengen op het Platform.

 

3.9 Gebruiker stemt er mee in dat de correspondentie met Catena Power uitsluitend elektronisch zal plaatsvinden. Het door Gebruiker in het Platform opgegeven e-mailadres zal daarbij worden gebruikt voor de elektronische communicatie. Indien correspondentie door Catena Power naar het door Gebruiker opgegeven e-mailadres is verzonden, wordt deze correspondentie geacht de Gebruiker te hebben bereikt.

 

Artikel 4- UITGIFTE VAN DE OBLIGATIES

 

4.1 Gebruiker kan één of meerdere Obligaties aankopen via het Platform door middel van inschrijving op een Obligatie Lening. Alle informatie en documentatie omtrent de Obligatie, de Obligatie Lening, de Obligatie Voorwaarden, het Informatie Memorandum, het Informatiedocument en de met de Obligatie Lening te financieren Objecten, zijn te raadplegen en te downloaden via het Platform.

 

4.2 Gebruiker verplicht zich tot grondige bestudering van de in artikel 4.1 genoemde informatie en documentatie voordat Gebruiker tot inschrijving op een Obligatie Lening over gaat.

 

4.3 Catena Power behoudt zich het recht voor om, indien de Obligatie Lening of een vooraf door Catena Power vastgesteld drempel percentage niet wordt volgeschreven, te besluiten dat de Obligatie Lening niet zal worden uitgegeven. De Gebruiker, die op deze Obligatie Lening heeft ingeschreven, heeft in dat geval de keuze om het reeds betaalde aankoopbedrag aan te wenden voor inschrijving op een andere Obligatie Lening of restitutie van het aankoopbedrag.

 

4.4 Na uitgifte van de Obligatie Lening en betaling van het aankoopbedrag van Obligatie door Gebruiker, verstrekt Catena Power een Obligatie Token aan Gebruiker door bijschrijving op het door Gebruiker aangewezen Ethereum-adres die is gekoppeld aan de obligatie rekening. De Obligatie Token belichaamt de juridische kenmerken van de gekochte Obligatie.

 

4.5 De gelden die Catena Power ophaalt met de Obligatie Lening, leent zij door aan de bedrijven zoals beschreven in de desbetreffende Informatie Memorandum. Catena Power wendt deze gelden aan ter financiering van de doelen zoals omschreven in de desbetreffende Informatie Memorandum.

 

4.6 Catena Power, noch Catena Power, geven op enigerlei wijze (financieel) advies over de aankoop van Obligaties aan Gebruiker.

 

Artikel 5 – AANSPRAKELIJKHEID

 

5.1 Catena Power stelt het Platform ter beschikking op basis van een inspanningsverplichting. Catena Power kan niet garanderen dat het Platform te allen tijde, ononderbroken, zonder storing beschikbaar zal zijn. Catena Power is op geen enkele manier schadeplichtig voor het al dan niet tijdelijk en al dan niet geheel disfunctioneren van het Platform.

 

5.2 Catena Power is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van Gebruiker (of van derden) als gevolg van het niet beschikbaar zijn van het Platform en/of de onjuistheid en/of onvolledigheid van de op Data van het Platform.

 

5.3 Catena Power is nimmer aansprakelijk voor schade, als gevolg van het niet tot stand komen van de Obligatie Lening. Catena Power heeft te allen tijde het recht om de inschrijving op een Obligatie Lening door Gebruiker af te wijzen zonder opgaaf van reden.

 

5.4 Catena Power biedt geen garanties en is evenmin aansprakelijk voor de risico’s die Gebruiker loopt met zijn Investering.

 

Artikel 6 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

6.1 De Gebruiker is ervan op de hoogte en erkent dat de exclusieve intellectuele en andere eigendomsrecht berusten bij Catena Power B.V. of diens licentiegevers. Daaronder is in elk geval begrepen alle logo’s, beeldmerken, website bestanden en niet persoonlijke content.

 

6.2 Aan Gebruiker worden nooit eigendomsrechten overgedragen, maar enkel gebruiksrechten ter beschikking gesteld, al dan niet onder Licentie.

 

6.3 Het door Catena Power gehanteerde Privacy Statement is vindbaar op de Catena Power website en op het Platform op https://catenapower.com/privacy-verklaring.

 

Artikel 7 – AVG BEPALING

 

7.1 Catena Power zal enkel die gegevens van Gebruiker verlangen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen Catena Power en Gebruiker. Catena Power is daarbij verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal handelen conform de AVG.

 

7.2 Catena Power zal de door haar van Gebruiker verkregen persoonsgegevens enkel verwerken voor het aangegeven doel, het uitvoeren van de overeenkomst met Gebruiker. Catena Power zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en zal zorgdragen voor een adequate beveiliging van deze persoonsgegevens.

 

7.3 Indien Catena Power derden inschakelt voor de verwerking van persoonsgegevens zal Catena Power deze derden binden aan minimaal dezelfde voorwaarden voor de verwerking van de persoonsgegevens als de voorwaarden die op Catena Power van toepassing zijn. Daarbij zal Catena Power enkel verwerkers inschakelen waarmee Catena Power een verwerkersovereenkomst heeft gesloten.

 

7.4 Gebruiker heeft het recht van Catena Power inzage te verlangen in de door Catena Power verwerkte persoonsgegevens van Gebruiker en Gebruiker heeft het recht wijziging of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Het kan echter wel zo zijn dat voornoemde verzoeken invloed hebben op de dienstverlening van Catena Power. Catena Power behoud zich dan ook het recht voor om ingeval van een voornoemd verzoek van Gebruiker haar dienstverlening jegens Gebruiker aan te passen of te beëindigen. Dit zal zij enkel doen indien met het inwilligen van het verzoek van Gebruiker in redelijkheid niet meer van Catena Power verwacht kan worden dat zij haar dienstverlening (op dezelfde wijze) voortzet.

 

Artikel 8 – OVERIGE BEPALINGEN

 

8.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Amsterdam, is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden.

 

8.2 Catena Power behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Gebruikers worden van een dergelijke wijziging schriftelijk op de hoogte gebracht en de gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden worden op het Platform geplaatst.

 

8.3 Voor vragen, opmerkingen of mededelingen ten aanzien van Catena Power kunt u contact opnemen met info@catenapower.com.